×

خطا

RuntimeException: Error decoding JSON data: Syntax error in /home/simzas/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php:78 Stack trace: #0 /home/simzas/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(370): Joomla\Registry\Format\Json->stringToObject('{"article_layou...', Array) #1 /home/simzas/public_html/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php(76): Joomla\Registry\Registry->loadString('{"article_layou...') #2 /home/simzas/public_html/components/com_content/models/article.php(165): Joomla\Registry\Registry->__construct('{"article_layou...') #3 /home/simzas/public_html/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php(425): ContentModelArticle->getItem() #4 /home/simzas/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php(42): Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get('Item') #5 /home/simzas/public_html/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(672): ContentViewArticle->display() #6 /home/simzas/public_html/components/com_content/controller.php(118): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display(true, Array) #7 /home/simzas/public_html/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(710): ContentController->display() #8 /home/simzas/public_html/components/com_content/content.php(43): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute('') #9 /home/simzas/public_html/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(402): require_once('/home/simzas/pu...') #10 /home/simzas/public_html/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(377): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent('/home/simzas/pu...') #11 /home/simzas/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php(194): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent('com_content') #12 /home/simzas/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php(233): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() #13 /home/simzas/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php(203): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() #14 /home/simzas/public_html/index.php(49): Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() #15 {main}

Image

صحافی سیمی ساز فعالیت خود را از سال 1377شروع کرد و درسال 1382 با توسعه و مدرن سازی تجهیزات و دستگاههای صحافی و صنعتی نمودن فعالیت خود موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره فرهنگ از وزارت فرهنگ وارشاد در سال 1387 شد.